Archives

X Z

Xu Dasheng

Xu Dasheng, Chinese 許大升 Xŭ Dàshēng: a Chinese ba zi scholar, has written the book The deep ocean of Zi Ping (Chin. 淵海子平 yuān hăi zǐ píng) based on the teachings of 許子平 Xŭ Zĭpíng (907-60), a fundamental work of