Archives

X Z

Xu Dasheng

Xu Dasheng, Chinese 許大升 Xŭ Dàshēng: a Chinese ba zi scholar, has written the book The deep ocean of Zi Ping (Chin. 淵海子平 yuān hăi zǐ píng) based on the teachings of 許子平 Xŭ Zĭpíng (907-60), a fundamental work of

Ziping

Xu Ziping, Chin. 許子平 Xŭ Zĭpíng (907-60): Chinese Ba Zi scholar, father of the modern Ba Zi Suanming. His lost chief work is The predisposition of ebb and flow [in the] three destiny after Luoluzi (Chin. 珞琭子三命消息賦註 luòlùzĭ sānmìng xiāoxī