Xu Dasheng

B C D E F G H K L M N P Q R S T X Y Z

Xu Dasheng, Chinese 許大升 Xŭ Dàshēng: a Chinese ba zi scholar, has written the book The deep ocean of Zi Ping (Chin. 淵海子平 yuān hăi zǐ píng) based on the teachings of 許子平 Xŭ Zĭpíng (907-60), a fundamental work of Ba Zi Suanming

Related Entries

Xu Dasheng
Tagged on: